Obowiązek Informacyjny w zakresie umowy z kontrahentami

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

1)     Administratorem danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR  Eksploatacja Toruń S. z o.o..

2)     Nasze dane kontaktowe to: eitorun@energa.pl, adres korespondencyjny 87-100 Toruń ul. Gen Bema 128.

3)     Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)     Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Umowy, realizowania funkcji nadzoru przez Energa S.A. i ENERGA-OPERATOR S.A. oraz archiwizacji danych.

5)     Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f RODO, czyli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO oraz jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO. Uzasadnionym interesem ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.

6)     Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia Umowy.

7)     Źródłem przekazania danych do Energa S.A. i ENERGA-OPERATOR S.A. będzie ADO (pkt 1).

8)     Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

a)     uprawnione organy publiczne,

b)     podmioty Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,

c)     podmioty dostarczające korespondencję,

d)     podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,

e)     podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,

f)      podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne,

g)     podmioty świadczące usługi IT.

9)     Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4:

a)     w zakresie realizacji Umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń,

b)     w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków,

c)     w zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

10) Informujemy o przysługującym prawie do:

a)     dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,

b)     sprostowania swoich danych osobowych,

c)     żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

d)     przenoszenia swoich danych osobowych,

e)     po zakończeniu Umowy dodatkowo o prawie do usunięcia swoich danych osobowych.

Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mailowo z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

11) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12) Obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 i 14 RODO, względem Przedstawicieli, których dane zostaną wskazane do celów kontaktowych, bądź realizacji Umowy, zrealizują Strony Umowy, każda względem swojego Przedstawiciela.